DEVION PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæringen handler om hvordan Devion samler inn og behandler informasjon om personer.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Devion behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, i markedsføring og ved besøk på våre hjemmesider, www.devion.no.
Personvern er svært viktig i Devion og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.
Daglig leder i Devion er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Devion. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av Devions oppfyllelse av personvernregelverket er delegert til personvernleder.

Personopplysninger som Devion behandler:

Kunde- og leverandøropplysninger

Devion behandler personopplysninger om kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Devion registrerer kunder og leverandører sine kontaktpunkter i sitt ERP og CRM system. Følgende opplysninger vil bli registrert: Firmanavn, Navn, Stilling, Telefon og E-post.

Markedsføring

Devion behandler personopplysninger i forbindelse med markedsføring. Disse personopplysningene blir ikke videreformidlet til 3. part i henhold til GDPR forordningen.

NYHETSMAIL
Det er mulig å abonnere på nyhetsmail fra www.devion.no. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med de nyhetsmailene du har valgt å abonnere på. For å kunne sende nyhetsmailene, er det nødvendig å registrere seg med e-postadresse.

Disse opplysningene lagres i en egen base og vil ikke bli videreformidlet til andre.
Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke ved registrering. Du kan når som helst trekke ditt samtykke for oppbevaring av dine kontaktopplysninger. Devion vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsmailen.

KUNDEREGISTER
Devion lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder. Opplysningene er hentet fra offentlige kilder, som virksomheters nettside, www.proff.no og www.bedriftsdatabasen.no. Formålet med denne behandlingen av personopplysninger er å drive markedsføring rettet mot potensielle kunder for våre tjenester og koordinere dette markedsarbeidet.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven § 8 bokstav f.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
På Devion sine nettsider www.devion. vil informasjon om alle besøkende logges i Google Analytics og Facebook men informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene riktig til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i nettleseren din. Ved å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Leveranseområder

SKYTJENESTER / ASP / HOSTING
Devion leverer sentraliserte IT tjenester til sine kunder. For å gi tilgang til disse har vi behov for å registrere personopplysninger som Firmanavn, Navn, Telefon og E-post. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR forordningen Artikkel 6 1b)

I de tilfeller hvor våre kunder innehar registre med personopplysninger som lagres i løsninger levert av Devion, defineres kunden som Behandlingsansvarlig og Devion som Databehandler. Håndteringen skal følge GDPR forordningen sine krav og dokumenteres i en egen Databehandleravtale mellom kunden og Devion.

KONSULENTTJENESTER
Devion leverer konsulenttjenester til kunder på kundenes egne IT-løsninger. Devion har taushetsplikt på informasjon som de får innsyn i. Videre regulerer våre interne rutiner hvordan vi skal forvalte utstyr som byttes / kasseres.

Rettigheter som du har

Devion behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV. Nedenfor presenteres noen av de mest sentrale rettighetene:

RETT TIL INNSYN
Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Devion foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom du er registrert i Devion systemer har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Du kan kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen som nevnt ovenfor i den grad dette er nødvendig for at du skal kunne vareta egne interesser.

SLETTING OG RETTING AV MANGELFULLE PERSONOPPLYSNINGER
Dersom Devion behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du kreve at Devion skal slette eller rette de mangelfulle opplysningene. Devion skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for deg, f.eks. ved å varsle mottakere av utleverte opplysninger.

Sletting skal suppleres med registrering av korrekte og fullstendige opplysninger. Dersom dette ikke er mulig, og dokumentet som inneholdt de slettede opplysningene av den grunn gir et åpenbart misvisende bilde, skal hele dokumentet slettes.

Devion skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven § 18, § 22, § 25, § 26, § 27 og § 28 uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. Devion skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.
Om du mener at Devion ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten. Dette kan du gjøre ved å sende klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinfo: www.datatilsynet.no

Personvernombud

Devion har personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Personvernombudet håndterer forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik.
Henvendelser kan rettes til: Devion AS v/personvernombud, Dyrmyrgata 4, 3611 Kongsberg